De principes die door Navbea (“navbea.com”) worden gevolgd bij het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens die via de website (“Website”) zijn verkregen op basis van de wensen van de gebruikers (“Gebruiker(s)”), worden geregeld in dit Privacybeleid.

Persoonsgegevens die kunnen worden verzameld

Navbea, op de Website, afhankelijk van de toegang van de Gebruiker tot de Website en de acties die hij zal ondernemen;

Identiteitsinformatie    
Transactiebeveiligingsinformatie
IP-informatie    
Juridische proces- en nalevingsinformatie
Contactgegevens    
Informatie over verzoek/klachtbeheer
gebruikers informatie
Informatie over incidentbeheer
Gebruikerstransactie-informatie    
Het zal in staat zijn om andere informatie te verzamelen die nodig kan zijn voor de uitvoering van de diensten die onder de Website vallen en die als persoonsgegevens wordt beschouwd in overeenstemming met de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens en alle relevante wetgeving. De gebruiker stemt uitdrukkelijk in met de verwerking van de gegevens die hij op eigen verzoek met Navbea mag delen, binnen de in dit privacybeleid gespecificeerde reikwijdte, voor de vermelde doeleinden.

Op grond van de artikelen 3 en 7 van de Wet bescherming persoonsgegevens worden gegevens die onomkeerbaar geanonimiseerd zijn niet beschouwd als persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van voornoemde wet en zullen de verwerkingsactiviteiten met betrekking tot deze gegevens worden uitgevoerd zonder gebonden te zijn door de bepalingen van dit privacybeleid.

Gebruik van "cookie"

Navbea verzamelt automatisch gegevens zoals de bezochte secties en de gebieden waarop de Gebruikers hebben geklikt tijdens hun navigatie op de Website. Deze gegevens die zijn verkregen met behulp van de technologie genaamd "Cookie", zijn statistische informatie. Het doel van deze technologie is om de inhoud van de secties die door de gebruikers worden bezocht, gemakkelijker toegankelijk te maken voor de gebruiker vanaf het eerste bezoek aan de site. De meeste browsers zijn ontworpen om deze "cookies" te accepteren, dit zijn technische communicatiebestanden, maar gebruikers kunnen hun browserinstellingen altijd wijzigen zodat het technische communicatiebestand niet aankomt of een waarschuwing wordt gegeven wanneer het technische communicatiebestand wordt verzonden.

Navbea heeft het recht om het gedrag van de gebruikers op de website te associëren met een "cookie" in de browser en om remarketinglijsten te definiëren op basis van statistieken zoals het aantal bekeken pagina's, de duur van het bezoek en het aantal voltooide doelen voor het doel van online gedragsreclame en marketing. Daarna kan gerichte reclame-inhoud aan de gebruiker worden getoond op de website of op andere sites in het display-advertentienetwerk op basis van hun interesses.

Doel van gegevensgebruik

Navbea verzamelt de verzamelde persoonsgegevens zodat de Gebruiker kan profiteren van de Website, in het geval van lidmaatschap van de Website, registratie van lidmaatschap, verbetering van de aangeboden diensten, ontwikkeling van de dienst, promotie en informatie van nieuwe diensten, in dit verband, het verstrekken van de nodige informatie aan de Gebruiker, kan dienen voor het leggen van contacten en het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit de aard van de geleverde diensten.

Deze persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in het kader van rapportage- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten van Navbea, en kunnen ook worden gebruikt voor het maken van verschillende statistische evaluaties, het creëren van een database en het uitvoeren van marktonderzoek zonder de identiteit van de Gebruiker bekend te maken. Als de Gebruiker ook zijn/haar toestemming geeft, kan de genoemde informatie worden verwerkt, opgeslagen, doorgegeven aan derden voor direct marketing door Navbea en haar medewerkers, en met de Gebruiker met het oog op het doen van kennisgevingen met betrekking tot de promotie-, onderhouds- en ondersteuningsactiviteiten van verschillende toepassingen, producten en diensten kan via de genoemde informatie contact worden opgenomen.

Navbea zal ook persoonsgegevens kunnen verwerken en delen met derden zonder de afzonderlijke toestemming van de Gebruiker, in overeenstemming met de artikelen 5 en 8 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of in geval van uitzonderingen in de relevante wetgeving. De belangrijkste van deze situaties worden hieronder opgesomd:

duidelijk in de wet vastgelegd,

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk, op voorwaarde dat dit noodzakelijk is voor de bescherming van het leven of de lichamelijke integriteit van de persoon of een andere persoon, die zijn toestemming niet kan uiten wegens feitelijke onmogelijkheid of wiens toestemming niet rechtsgeldig is, op voorwaarde dat het is direct gerelateerd aan de totstandkoming of uitvoering van een contract tussen de Gebruiker en Navbea, Verplicht voor de nakoming van verplichtingen, openbaar gemaakt door de Gebruiker, Gegevensverwerking is verplicht voor het vestigen, uitoefenen of beschermen van een recht, Gegevensverwerking is verplicht voor de legitieme belangen van Navbea, op voorwaarde dat dit de fundamentele rechten en vrijheden van de Gebruiker niet schaadt.

Gegevens delen

Navbea zal de persoonlijke gegevens van de Gebruikers en de nieuwe gegevens die door het gebruik van deze persoonlijke gegevens zijn verkregen, kunnen overdragen aan de derde partijen van wie zij de diensten gebruikt voor het uitvoeren van de diensten die aan de Gebruiker worden aangeboden in het kader van de Website, beperkt tot het verlenen van genoemde diensten. In deze context streeft Navbea ernaar om de gebruikerservaring te verbeteren (inclusief verbetering en personalisatie), om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen, om frauduleus of ongeoorloofd gebruik op te sporen, om operationele evaluatie te onderzoeken, om fouten met betrekking tot de website of Navbea-diensten te corrigeren, en om te voldoen aan dit privacybeleid of aan de gebruiker. De gebruiker kan zijn gegevens delen met derden, zoals outsourcing-serviceproviders, hostingserviceproviders ("hosting" -diensten), advocatenkantoren, onderzoeksbedrijven, callcenters om te voldoen aan een van de doeleinden vermeld in de overige verstrekte privacyteksten.

De Gebruiker stemt ermee in dat de bovengenoemde derden de persoonsgegevens van de Gebruiker mogen opslaan op hun servers die zich overal ter wereld bevinden, beperkt tot de bovengenoemde doeleinden, en stemt hier vooraf mee in.

Recht op toegang van de gebruiker tot gegevens en correctieverzoeken

De gebruiker verwijst naar Navbea over zichzelf:

Leren of persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt,
Indien persoonsgegevens zijn verwerkt, informatie hierover opvragen,
Het doel van de verwerking van persoonsgegevens te weten komen en of ze op de juiste manier voor hun doel worden gebruikt,
Om de derde partijen te kennen aan wie persoonsgegevens in binnen- of buitenland worden overgedragen,
Het verzoeken om correctie van persoonsgegevens indien deze onvolledig of onjuist zijn verwerkt,
Het verzoeken om verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens in het kader van de voorwaarden bepaald in de relevante wetgeving,
Verzoek om kennisgeving van de correctie, verwijdering en vernietiging van de persoonsgegevens aan de derden in overeenstemming met de relevante wetgeving,
Bezwaar maken tegen het ontstaan ​​van een resultaat tegen de persoon zelf door de verwerkte gegevens uitsluitend via geautomatiseerde systemen te analyseren,
Het verzoeken van vergoeding van de schade in geval van schade door onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens,
heeft de rechten.

De gebruiker verzoekt om het bovengenoemde Aanvraagformulier voor gegevenseigenaarzal kunnen verzenden met de methoden in. Navbea kan haar gemotiveerde bevestigende/negatieve reactie in schriftelijke of digitale vorm geven in overeenstemming met de bovengenoemde verzoeken. Het is essentieel dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor de noodzakelijke transacties met betrekking tot de verzoeken. Indien de transacties echter kosten met zich meebrengen, is het mogelijk om een ​​vergoeding in rekening te brengen op basis van het tarief dat door het College bescherming persoonsgegevens is vastgesteld conform artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

De Gebruiker verbindt zich ertoe dat de informatie die aan Navbea wordt verstrekt, onder voorbehoud van dit Privacybeleid, volledig, nauwkeurig en up-to-date is, en dat hij deze onmiddellijk zal bijwerken in geval van wijzigingen in deze informatie. Navbea draagt ​​geen enkele verantwoordelijkheid indien de Gebruiker geen actuele informatie heeft verstrekt.

De gebruiker aanvaardt en verklaart dat als hij/zij een verzoek indient dat ertoe zal leiden dat Navbea zijn persoonlijke gegevens niet kan gebruiken, hij mogelijk niet volledig kan profiteren van de diensten die Navbea aan hem heeft verleend, en dat eventuele verantwoordelijkheid die in dit kader ontstaat, komt hem toe.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Navbea bewaart de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens voor de duur van de dienstverlening om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de aard van de door haar verleende diensten.

Bovendien kan Navbea persoonlijke gegevens bewaren in geval van een geschil dat kan ontstaan ​​tussen de Gebruiker en de persoonlijke gegevens, beperkt tot het doel om de nodige verdedigingen te voeren in het kader van het geschil, en gedurende de vastgestelde verjaringstermijn in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Maatregelen, verplichtingen en verantwoordelijkheid voor gegevensbeveiliging

Navbea, onder de voorwaarden bepaald in de relevante wetgeving of uitgedrukt in dit Privacybeleid:

persoonsgegevens niet onrechtmatig worden verwerkt,
persoonsgegevens niet onrechtmatig worden geraadpleegd en
Om de nodige technische en administratieve maatregelen te nemen om het gepaste beveiligingsniveau te verzekeren om de bescherming van persoonsgegevens te verzekeren, om de nodige audits uit te voeren
begaat.

In het geval van links naar andere applicaties op de site, draagt ​​Navbea geen enkele verantwoordelijkheid voor het privacybeleid en de inhoud van de applicaties.

Navbea aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van persoonsgegevens in het kader van bovenstaande voorwaarden.

Wijzigingen in het privacybeleid

Degenen die profiteren van de diensten die op de Website worden aangeboden, worden geacht al deze voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Navbea behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het privacybeleid te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het huidige privacybeleid wordt van kracht op de datum waarop het op enigerlei wijze aan de gebruiker wordt gepresenteerd.

Contact

TEKNOPOL ISTANBUL Ahmet Yesevi mah.. Kerem Sokak. No.9/1 Kantoor No.10 34903 Pendik/Istanbul
 
Telefoon:+90 (216) 352 02 02
fax:+90 (850) 799 17 99
informatie:info@navbea.com.tr